دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز و زمستان 1395