دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390 
3. وراثت اصطفائی مقامات الهی

صفحه 32-67

محمد سند؛ محمد فرید انصاری