دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390 
6. امام و قوای بصری

صفحه 113-146

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


16. همایش ها

صفحه 356-359

بهروز حسین پور