دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1390 
4. صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات

صفحه 81-111

محمدعلی امیرمعزی؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


5. نقد بازخوانی تشیع

صفحه 115-152

جواد علاء المحدثین