دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391 
4. پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت

صفحه 61-77

محمد اویس ریفیودین؛ ترجمه از گروه بررسی مطالعات امات پژوهی در غرب انگلیسی زبان


20. نکته ای در باب غدیر خم

صفحه 286-286

محمدرضا فخر روحانی