دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391 
17. نکاتی درباره مائه کلمه جاحظ

صفحه 317-320

سید محمدرضا حسینی جلالی