دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392 
6. نظریه امامت در اسماعیلیه

صفحه 183-218

مهدی فرمانیان؛ ریحانه هاشمی(شهیدی)