دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392 
7. آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم

صفحه 235-262

رابرت گلیو؛ ترجمه مجید منتظر مهدی