دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392