دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393