دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393 
7. منبع شناسیِ موضوع «رجعت»

صفحه 217-236

سید مجید نبوی؛ زهرا اخوان مقدم؛ رضا مرادی سحر