دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، پاییز و زمستان 1393