دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1394