دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، اسفند 1394 
5. جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

صفحه 131-173

حسن محمدی احمد آبادی؛ محمدتقی شاکر