دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1399 
3. الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت

صفحه 83-116

10.22034/jep.2021.237423.1196

علی محمد میرجلیلی؛ یحیی میرحسینی؛ محمد زارعی محمودآبادی؛ زهرا ابراهیمی