دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1396 
5. بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین

صفحه 115-147

طاهره سادات طباطبائی امین؛ زهره اخوان مقدم؛ فریبا شهیدی فر