نویسنده = یزدانی، سید محمد
1. تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

سید محمد یزدانی؛ عز الدین رضا نژاد