نویسنده = معینی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل»

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-88

امیررضا حقیقت خواه؛ محمدرضا معینی