نویسنده = سلیم گندمی، حمید
1. منبع شناسی حدیث ثقلین تا سال 1385 شمسی

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 289-303

حمید سلیم گندمی