نویسنده = رضوی، حسین
1. بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-71

محمدحسین امامی جو؛ حسین رضوی