نویسنده = علاء المحدثین، جواد
تعداد مقالات: 3
3. نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی بررسی استنادهای کتاب مکتب در فرآیند تکامل

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 207-234

جواد علاء المحدثین