نویسنده = مقدم، حامد
تعداد مقالات: 2
1. نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت

دوره 4، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-152

حامد مقدم