نویسنده = گروه بررسی مطالعات امات پژوهی در غرب انگلیسی زبان، ترجمه از
1. پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-77

محمد اویس ریفیودین؛ ترجمه از گروه بررسی مطالعات امات پژوهی در غرب انگلیسی زبان