نویسنده = پورحسن، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در عناصر نقلی نظریه محمد عبده در معنای شفاعت اُخروی بر اساس گزارش های صحیح بخاری

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-60

شهرام پورحسن؛ محمد کرمانی کجور