نویسنده = هاشمی، سید علی
1. قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-146

سید علی هاشمی