نویسنده = چگینی، رسول
1. آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-51

محمد کرمانی کجور؛ رسول چگینی