نویسنده = ثاقب بخشایشی، عیسی
1. گزارشی بر ادبیات رثایی آذری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 211-237

عیسی ثاقب بخشایشی