نویسنده = عبدالهی کجوسنگی، علیرضا
1. معرفی منظومه غزوات

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-150

علیرضا عبدالهی کجوسنگی