نویسنده = رحیمیان، محمدحسین
1. نقش شورا در امامت

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-34

سید علی میلانی؛ محمدحسین رحیمیان