نویسنده = اسحاقی، پیمان
1. منبع شناسی ترجمه های نهج البلاغه به برخی زبان های غیر عربی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 337-359

پیمان اسحاقی