نویسنده = شکوهی، مسعود
1. بازخوانی سوره مائده به دنبال چهره نفاق

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-189

مسعود شکوهی