نویسنده = فرجپور، علیرضا
1. بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-175

علیرضا فرجپور