کلیدواژه‌ها = امام حسن(ع)
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-103

کاوس روحی برندق؛ علی احمدی