نویسنده = ����������������� ������������������������