نویسنده = اخوان مقدم، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-147

طاهره سادات طباطبائی امین؛ زهره اخوان مقدم؛ فریبا شهیدی فر


2. منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت»

دوره 4، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 237-268

زهرا اخوان مقدم


3. منبع شناسیِ موضوع «رجعت»

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 217-236

سید مجید نبوی؛ زهرا اخوان مقدم؛ رضا مرادی سحر