نویسنده = نبوی، سید مجید
تعداد مقالات: 2
1. نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-177

آسیه استادی؛ سید مجید نبوی


2. منبع شناسیِ موضوع «رجعت»

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 217-236

سید مجید نبوی؛ زهرا اخوان مقدم؛ رضا مرادی سحر