نویسنده = محسن دیمه کار گراب
تعداد مقالات: 1
1. عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-145

محسن دیمه کار گراب