نویسنده = عزیز وکیلی، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-69

سید علیرضا حسینی شیرازی؛ طاهر عزیز وکیلی