نویسنده = سید علیرضا حسینی
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-211

سید علیرضا حسینی؛ محمدتقی شاکر


3. بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-69

سید علیرضا حسینی شیرازی؛ طاهر عزیز وکیلی