نویسنده = هادی علی تقوی
تعداد مقالات: 1
1. دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-55

هادی علی تقوی؛ محمد قندهاری؛ محسن فیض بخش