نویسنده = محمد قندهاری
تعداد مقالات: 4
1. نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-112

مهدیه رجایی؛ مهدی قندی؛ محمد قندهاری


2. پروندۀ علمی «بشارت به ائمۀ اثنا‌عشر»

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-16

محمد قندهاری


3. دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-55

هادی علی تقوی؛ محمد قندهاری؛ محسن فیض بخش