نویسنده = امیرخانی، علی
تعداد مقالات: 2
1. مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه

دوره 4، شماره 13.14، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-160

علی امیرخانی


2. نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-34

علی امیرخانی