نویسنده = گروه بررسی مطالعات امامت پژوهی در غرب انگلیسی زبان، ترجمه
تعداد مقالات: 1
1. ولایت در سنت اسلامی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 207-235

مریا مسی داکیک؛ ترجمه گروه بررسی مطالعات امامت پژوهی در غرب انگلیسی زبان