نویسنده = مرتضی علیزاده نجار
تعداد مقالات: 2
1. خدا یا ناخدا؛ نگاهی به احادیث - نَزِّلُونا عَن الرُّبُوبِیّة

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-80

مرتضی علیزاده نجار


2. تفویض دین، نزاعی حقیقی یا لفظی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 187-206

مرتضی علیزاده نجار