نویسنده = ابطحی، سید عبدالحمید
تعداد مقالات: 3
1. صحفی بودن امامان، انگاره ای شاخص در اعتبار احادیث اهلبیت (ع)

دوره 6، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-83

سید عبدالحمید ابطحی


2. چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-30

سید عبدالحمید ابطحی


3. چالش زیدیه پیرامون افتراض طاعت اهل بیت علیهم السلام در نیمه اول قرن دوم

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-97

سید عبدالحمید ابطحی