نویسنده = گرامی، ترجمه سید محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-135

محمود ایوب؛ ترجمه سید محمدهادی گرامی؛ محمد قندهاری