نویسنده = محمدصادق طهرانی زاده
1. مروری بر آراء و عقاید استاد محمدرضا حکیمی درباره ادبیـات

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 239-253

مسلم نادعلیزاده؛ محمدصادق طهرانی زاده