نویسنده = کربن، هانری
تعداد مقالات: 1
1. معنای امام در معنویت شیعی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-97

هانری کربن؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)