نویسنده = ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)
تعداد مقالات: 4
1. علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 187-214

لینداجی کلارک؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


2. معنای امام در معنویت شیعی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-97

هانری کربن؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


3. صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-111

محمدعلی امیرمعزی؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


4. امام و قوای بصری

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-146

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)