نویسنده = کولبرگ، اتان
تعداد مقالات: 2
1. مُحدث

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 215-225

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقانی فضل (مترجم)


2. امام و قوای بصری

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-146

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)