نویسنده = جعفری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-54

محمدرضا جعفری؛ سید حسین حائری